Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem sklep.lokay.pl.

 

Sprzedawcą jest:

Lokay S.C., Jerzy Balura, Jakub Balura, Joanna Szymczak z siedzibą w Pszczynie, ul. Rynek 5; wpisanych do Krajowej Ewidencji Działalności Gospodarczej. zarejestrowana pod numerem NIP: 638-000-41-47, Regon: 271192038 zwana dalej w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać:

1)     pod numerami telefonów: (32) 210 01 77

2)     korzystając z adresu poczty elektronicznej: lokay@lokay.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin – sklepu internetowego.
 2. Kupujący – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do zawarcia umowy sprzedaży wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; oznacza także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również Konsument).
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – oznacza Lokay S.C. .
 5. Przedmiot transakcji – oznacza towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Towar – oznacza rzecz ruchomą, której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Produkt – oznacza towary sprzedawane w sklepie internetowym.
 8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 9. Sklep internetowy – Sklep Lokay  – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.lokay.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić produkt.
 10. Strona – Sprzedawca, Kupujący.
 11. Strona sklepu – oznacza każda stronę bądź podstronę www znajdująca się pod adresem sklep.lokay.pl
 12. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. Login Kupującego – oznacza podany przez niego adres e-mail.
 14. Hasło Kupującego – oznacza ciąg znaków ustalonych przez Kupującego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Sklep internetowy sklep.lokay.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklep.lokay.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.lokay.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną są możliwe wyłącznie w godzinach podanych w witrynie sklepu internetowego. Zamówienie złożone telefonicznie lub drogą elektroniczną musi być potwierdzone przez wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 7. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 8. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z prośbą o jego potwierdzenie przez Kupującego.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem:

a)     wpływu ceny na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem,

b)     dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach sklepu oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą elektroniczną. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą:

a)     wyspecjalizowanych firm kurierskich,

b)     Poczty Polskiej.

 1. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 4. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

 1. Sprzedawca wystawia  paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

a)     za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru),

b)     za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay

c)     przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Bank Spódzielczy w Pszczynie, nr konta: 77 84480004 0017 4365 2039 0017

 

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby, taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Odstąpienie od umowy-zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Odstąpienie od umowy jest ograniczone w czasie i przysługuje w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

   Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

 5. Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  W wypadku odstąpienia-zwrotu towaru konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria nie powinny być uszkodzone oraz nie powinny nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić cenę.
 9. Zwrot ceny powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 10. Sprzedawca wystawi fakturę VAT korygującą. Oryginał i kopia faktury VAT zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury VAT korygującej.

 

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 2. Sprzedawane towary objęte są rękojmią i jako takie podlegają zwrotom lub wymianie na towary bez wad.
 3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem sprzedaży (paragon, faktura).
 5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedawcy.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 7. Postępowanie reklamacyjne kończy się w następujący sposób:

a)     uznaniem reklamacji – Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej lub nowy towar wolny od wad,

b)     odmową uznania reklamacji – Kupujący otrzyma uzasadnienie na piśmie w sprawie odmowy uznania reklamacji oraz Sprzedawca ponownie prześle Kupującemu reklamowany towar.

 1. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na koszt Sprzedawcy.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami w sklepie internetowym jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę sprzedanych towarów Kupującemu . Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.Szczególy ( zgodnie z RODO)  zawarte są w dziale INFORMACJE- POLITYKA PRYWATNOŚCI-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 3. W przypadku zapisu klienta na tzw.newsletter warunkiem skorzystania z subskrypcji jest potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych- zgodnie z RODO- o jaką Klient jest proszony w osobnym mailu. Zgoda (potwierdzenie) na przetwarzanie oznacza wpis na listę subskrybentów z zachowaniem wszelkich praw o których Klient został poinformowany na etapie akceptacji zgody. W przypadku braku zatwierdzenia zgody otrzymywanie newslettera jest nie możliwe.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają, w szczególności następujące przepisy:

a)      ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),

b)     ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

c)     Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 1. Spory wynikające w związku z stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów ogólnych właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem cywilnym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Data opublikowania regulaminu 11 kwietnia 2014 r.